1. SIA “Metsepole Plus” ir veikala “mīluļiem.lv” īpašnieks un kompānijas juridiskais nosaukums. 

 2. “SIA Metsepole Plus” ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamantotu nokļūšanu trešo personu rīcībā. 

 3. Mīluļiem.lv apmeklēšanas un izmantošanas laikā, SIA “Metsepole Plus” var saņemt informāciju, kas satur personas datus:

  1. iegūstot personas datus tiešā veidā (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, adrese, e-pasts);

  2. netieši iegūstot informāciju (piemēram, izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu mīluļiem.lv internetvietnes izmantošanu);

 4. Pircēju personas datus SIA "Metsepole Plus" apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, SIA "Metsepole Plus" izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

 5. Iegādājoties Interneta veikalā Miluliem.lv piedāvātās preces un pakalpojumus, Pircējs piekrīt un atļauj SIA "Metsepole Plus" reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā datus apstrādāt. 

 6. Pircēja personas datus, kā arī datus, kurus Pircējs turpmāk sniegs Pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams pakalpojuma sniegšanai, izmantot šādiem mērķiem:

  1. datu apstrādei, kas izriet no Miluliem.lv Pircēju pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai datu apstrādei, kas nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgo darījumu;

  2. dati ir nepieciešami Pircēju identificēšanai un uzskaitei;

  3. dati ir nepieciešami komerciālo paziņojumu (epasta un/ vai SMS) sūtīšanai;

  4. dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem darījumiem.

 7. SIA "Metsepole Plus" nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot Pārdevēja partneriem, kas nodrošina Miluliem.lv interneta veikalā iegādāto preču piegādi, preču apmaksu un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.

 8. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.
 9. Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Minētajā sakarā Pircējs pats var ievadītos datus izmainīt vai dzēst savā lietotāja kontā vai arī informēt SIA "Metsepole Plus", izmantojot e-pasta adresi: info@miluliem.lv

 10. Pircējam, iesniedzot rakstiskā veidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

  1. kādas ziņas par Pircēju ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);

  2. kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;

  3. informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.

 11. Pircēju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Pircējs jebkurā brīdī var pieprasīt savu datu dzēšanu.